Sam Scherrer ContemporarySam Scherrer ContemporarySam Scherrer ContemporaryGallery+41 44 260 44 33http://www.samscherrer.chhttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvNy8yL2tsZWluMTYuanBn&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvNy8yL2tsZWluMTYuanBn&w=396&h=400 Main address:Kleinstrasse 16,8008Zürich, Switzerland