CHRISTEL WAGNER GALERIECHRISTEL WAGNER GALERIECHRISTEL WAGNER GALERIEGallery+49 69 2199 6932 + 49 172 6454 958+49 69 2199 6933http://www.christel-wagner-galerie.dehttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC8xMTEyNy9XYWduZXIwMmNuZXUuanBn&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC8xMTEyNy9XYWduZXIwMmNuZXUuanBn&w=396&h=400 Main address:Fahrgasse 22,60311Frankfurt am Main, Germany