GALERIE FRANK FLUEGELGALERIE FRANK FLUEGELGALERIE FRANK FLUEGELGallery+491728120255https://www.frankfluegel.comhttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvOC80L0dhbGVyaWVfMjAxOF9mcm9udGFsLmpwZw==&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvOC80L0dhbGVyaWVfMjAxOF9mcm9udGFsLmpwZw==&w=396&h=400 Main address:Obere Wörthstrasse 12,90403Nuremberg, Germany