Hochschule für Gestaltung und Kunst - BaselHochschule für Gestaltung und Kunst - BaselHochschule für Gestaltung und Kunst - BaselArtschool0041 61 695 67 710041 61 695 68 00http://www.fhnw.ch/hgkhttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvNy85OTYxL0xvZ29fSG9jaHNjaHVsZV9kZXJfS3Vuc3RfRkhOV19CYXNlbC5KUEc=&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvNy85OTYxL0xvZ29fSG9jaHNjaHVsZV9kZXJfS3Vuc3RfRkhOV19CYXNlbC5KUEc=&w=396&h=400 Main address:Vogelsangstrasse 15,4058Basel, Switzerland