Chelsea College of ArtsChelsea College of ArtsChelsea College of ArtsArtschool+44 (0)20 7514 7751+44 (0)20 7514 7777http://www.chelsea.arts.ac.ukhttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC8yL0JpbGRfLV9jaGVsc2VhLWNvbGxlZ2UtYnVpbGRpbmdzLXBhcmFkZS1ncm91bmQyLTk0OC00NzQuanBn&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC8yL0JpbGRfLV9jaGVsc2VhLWNvbGxlZ2UtYnVpbGRpbmdzLXBhcmFkZS1ncm91bmQyLTk0OC00NzQuanBn&w=396&h=400 Main address:16 John Islip Street,SW1P 4JULondon, United kingdom