Artexpo New YorkArtexpo New YorkArtexpo New YorkArtfairhttp://artexponewyork.comhttp://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC80L2FydF9leHBvX25ldV8tXzk5OTAyOF8xMDE1MTYzNzU5MjQxOTU5Ml8xNDE5OTUwNTM1X24ucG5n&w=396&h=400http://www.theartkey.com/show_photo.php?file=cGhvdG9zL2NvbXBhbnkvMC80L2FydF9leHBvX25ldV8tXzk5OTAyOF8xMDE1MTYzNzU5MjQxOTU5Ml8xNDE5OTUwNTM1X24ucG5n&w=396&h=400 Main address:711 12th Ave,10019-5399New York, NY, United states